علوم چوب و کاغذ

2018-04-04

زراعت چوب

به استفاده از عملیات زراعتی یا باغداری برای تولید محصول یا کشت و زرع گیاهان در اراضی کشاورزی که با هدف تولید اقتصادی و انبوه و […]