خدمات

استاندارد اروپایی تخته فیبرها – الزامات کلی                                EN 622-1     دانلود PDF

استاندارد اروپایی اچ دی اف – الزامات کلی                                   EN 622-2     دانلود PDF

استاندارد اروپایی ام دی اف – الزامات کلی                                    EN 622-3     دانلود PDF

استاندارد اروپایی ام دی اف – الزامات کلی تخته فیبر با چگالی کم    EN 622-4     دانلود PDF

استاندارد اروپایی ام دی اف – الزامات روش تولید خشک               EN 622-5     دانلود PDF

استاندارد اروپایی ام دی اف – انتشار گاز فرمالدئید                        EN 717-1     دانلود PDF