بازار چوب

الوار و گرده بینه
چوب مهندسی شده
الیاف
سوخت چوبی
محصولات جنبی جنگل
مصنوعات چوبی
مبلمان
کابینت، بوفه، طبقه
کاغذ و مقوا
آلات موسیقی
لوازم منزل

فراورده های چوبی جنگل

الوار و گرده بینه

نوار چوبی دیواره (batten)، تیر (سازه) (beam)، تیر بلند و قطور سقفی (bresssumer)، تیر خمیده (cruck)، تیرساندویچی فلزدار (flitch beam)، کف پوش (flooring)، تیرچه (joist)، تیر زیر سقفی (lath)، پروفیل (molding)، دیوارپوش (panelling)، تیر کشتی (plank)، قاب دیواری (wall plate)، ستون یا تیرک (post)، چوب خرپا (purlin)، شاخه (rafter)، ریل بند یا تراورس، الوار بازیافتی (reclaimed)، سفال چوبی سقفی (shingle)، سفال چوبی دیواری (siding)، تیر پایه (sill plate)، داربست دیواری (wall stud)، خرپای سقف (timber roof truss)، میخ بزرگ چوبی (treenail)، خرپا (truss)، تیر (برق) (utility pole)

چوب مهندسی شده

الوار لایه ای (گلولم) (Glued laminated lumber)، روکش، الوار لایه ای از روکش (LVL) (laminated veneer lumber)، الوار ساخته شده از تکه های روکش (پارالم)(parallel strand lumber)، تیر آی شکل (I-joist)، تخته فیبر (fiberboard)، تخته فیبر سخت (HDF) (high density fiberboard)، تخته فیبر مازونیت (masonite)، تخته فیبر متوسط (MDF) (medium density fiberboard)، تخته تراشه جهت دار (oriented strand board)، تخته ساختمانی کاه جهت دار (OSSB (oriented structural straw board)، نئوپان (particleboard)، تخته لایه (plywood)، تخته عایق ساختمانی (SIP) (structural insulated panel)، چندسازه چوب-پلاستیک (wood plastic composite)

سوخت چوبی

زغال (charcoal)، چوب کربن (biochar)، هیزم فراوری شده (firelog) هیزم (firewood)، چوب پلت (wood pellet)،

الیاف

ورق کارتن (cardboard)، کارتن کنگره ای (corrugated fiberboard)، کاغذ (paper)، مقوا (paperboard)، خمیرکاغذ (pulp)، الیاف سلولزی (رایون)

مشتقات

قطران پوست درخت توس (birch tar)، سلولز (نانو)، همی سلولز، اتانول سلولزی (cellulosic ethanol)، رزانه چوب (dyewood)، لیگنین، قلیاب (lye) متانول، روغن قطران کاج (pine tar)، رزین (pitch)، روغن چوب صندل (sandalwood oil)، تانن (tannin)، گاز چوب (wood gas)

محصولات جنبی

مالچ پوست درخت (barkdust)، لیکور سیاه (black liquor)، خرده چوب رامیال (ramial chipped wood)، خاک اره (sawdust)، روغن تال (tall oil)، آرد چوب (wood flour)، پشم چوب (wood wool)، چیپس چوب (woodchips)

سنتی

توفال سقف (clapboard)، قایق پوست درخت (dugout canoe)، پتاس (potash)، الکل پوشال (sawdust brandy)، فنس چوبی (split-rail fence)، مازوی دباغی (tanbark)، اسکلت چوبی (timber framing)، دکل چوبی (wooden masts)،